preloader

FikuMiku Gdynia

Regulamin

§ 1. Informacje podstawowe
 1. Klub Dziecięcy Fiku Miku sprawuje funkcje opiekuńczą nad dziećmi do lat 3 .
 2. Klub Dziecięcy Fiku Miku jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Istnieje również możliwość opieki w soboty po uprzednim zebraniu grupy sobotniej – 5 dzieci.
 3. Klub Dziecięcy Fiku Miku zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku.
 4. W Klubie dziecięcym może przebywać jednorazowo 15 dzieci.
 
§ 2. Bezpieczeństwo dzieci
 1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.
 2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.
 3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.
 4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 5. Klub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Klub.
 6. Ważne informacje dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.
 7. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Klub niezwłocznie poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany jako kontaktowy. W przypadku braku możliwości połączenia się Klub nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nakazuje się na czas pobytu w klubie pozostawienie w szatni spinek, pierścionków lub innych małych elementów biżuterii lub ozdób.
 9. W przypadku zauważenia przez personel wyraźnych oznak stosowania wobec dziecka przemocy Klub ma prawo zwrócić na to uwagę Rodziców/Opiekunów podczas indywidualnej rozmowy. W przypadku jeśli sytuacja powtarza się Kierownik Klubu ma prawo powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
 10. W przypadku nieobecności dziecka w Fiku Miku dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub inną chorobą, warunkiem koniecznym umożliwiającym powrót dziecka do Klubu jest przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.
 11. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Fiku Miku o chorobie zakaźnej dziecka. 12. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom nawet na wyraźne żądanie Rodzica.
 
§ 3. Organizacja dnia i pracy placówki
 1. Rodziceoddając Dziecko pod opiekę Klubu zobowiązani są dostarczyć wyprawkę niezbędną do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dziecka a także rzeczy ważnych dla dziecka, ułatwiających mu separację z rodzicami.
 2. Organizację zajęć i rytm dnia dla Dzieci określa regulamin. Plan dnia jest ogólnodostępny. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci. Zajęcia mogą zostać zamienione lub poszerzone o nowy zakres przez Kierownika klubu.
 3. Wyżywienie w ramach działalności i wniesionej opłaty zależy od ilości godzin, które dziecko spędza w Klubie a także od indywidualnych ustaleń z Rodzicami.
 4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie).
 5. Klub dokumentuje zachowanie, postępy w rozwoju oraz nowe umiejętności w prowadzonej dokumentacji, która znajduje się do wglądu w siedzibie Klubu.
 6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w zadeklarowanych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 17.00 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 30 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.
 7. Opłata za niewykorzystany posiłek z powodu nieobecności dziecka podlega odliczeniu tylko w przypadku, gdy najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedniego zostaną o tym fakcie poinformowani pracownicy placówki. Zwrot opłaty dokonywany jest na koniec danego miesiąca zgodnie z zasadą mnożenia dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni nieobecności dziecka w żłobku.
 8. Koszty ubezpieczenia dziecka (NNW) pokrywane się z bezzwrotnego wpisowego.
 
§ 4. Dodatkowe zajęcia.
 1. W ramach ponoszonej opłaty, Klub Dziecięcy Fiku Miku oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym: zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy plastyczne oraz konstrukcyjno-manipulacyjne.
 2. Za zgodą rodziców lub na ich wniosek mogą odbywać się w Klubie spotkania z psychologiem, pedagogiem lub logopedą. Spotkania takie odbywają się za dodatkową opłatą.
 3. Zajęcia odbywają się codziennie zgodnie z planem dnia wywieszonym w siedzibie Klubu.
 4. Plan zajęć może zostać zmodyfikowany jeśli Kierownik Klubu uzna to za konieczne( np. zajęcia nie będą wzbudzać zainteresowania dzieci)
 5.  
§ 5. Opłaty
 1. Brak dokonania opłaty w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca ( z góry) skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty.
 2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.
 3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 30 zł /h.
 4. Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie.
 5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu.

Misja

FikuMiku to miejsce, które oferuje radosne spędzenie czasu i konstruktywną zabawę...

więcej o nas

Oferta

Fiku Miku jest niepubliczną placówką opiekuńczo wychowawczą otwartą przez cały rok kalendarzowy...

więcej o ofercie

Program

W Fiku Miku realizujemy innowacyjny, autorski program pedagogiczny dla dzieci 1-5 lat...

więcej o programie

Rodzicu! Bądź z nami w kontakcie!

600874578

ul. Filipkowskiego 1 osiedle Wiczlino Ogród Gdynia Wiczlino